Przedsiębiorco jesteśmy po to byś był bezpieczny w obrocie gospodarczym!!!

Gwarantujemy kompleksową obsługę:
- Księgową
- Kadrową
- Prawną

Obsługujemy klientów z całej Polski

Nasze biura znajdziesz:
Kraków - tel. 793 952 710
Dąbrowa Górnicza - tel. 728 842 992


Dla nowych Klientów mamy super promocje!!!!

Oferta

O nas

Nasza firma jest najlepsza


Nasza Kancelaria od lat zajmuje się obsługą przedsiębiorców zapewniając im równocześnie obsługę prawną i księgową w jednym miejscu. Ułatwia wymianę informacji, a także zapewnia ciągły monitoring procesów biznesowych pod względem prawnym i finansowym.

Świadczymy usługi dla Klientów z całej Polski - obsługujemy:
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne
- Spółki prawa handlowego - jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki Akcyjne
- Stowarzyszenia i fundacje
- Wspólnoty mieszkaniowe.

Wszystkie nasze usługi są świadczone przez wykwalifikowany personel z dużym doświadczeniem i pod stałym nadzorem prawnym kancelarii prawnej.

Oferta

Książka przychodów i rozchodów

Dla naszych klientów prowadzimy:

- Rozliczenia w ramach KPiR, ewidencję wyposażenia i środków trwałych, kalkulację miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzamy roczne deklaracje na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- Rozliczenia podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów i sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz VAT-UE,

Zakres usług możemy uzupełnić o:

- Sporządzanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego,
- Przygotowanie innych niż wymienione powyżej dokumentów, rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
- O merytoryczne wsparcie w formie: konsultacji podatkowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Księgi rachunkowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

- Przygotowania we współpracy z Klientem zakładowego planu kont, sporządzenie bazy danych - otwarcie ksiąg rachunkowych,
- Prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- Prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- Sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
- Rozliczania podatku VAT obejmującego prowadzenie właściwych rejestrów i sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT oraz VAT-UE,
- Wyliczania miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

Obsługę możemy uzupełnić o:

- Sporządzenie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego,
- Przygotowanie innych niż wymienione powyżej dokumentów, rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
- O merytoryczne wsparcie w formie: konsultacji podatkowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Kadry i płace

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

- Rejestrację i wyrejestrowanie pracodawcy i pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
- Sporządzanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych przy wykorzystaniu programu Płatnik i składanie ich drogą elektroniczną do ZUS,
- Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
- Sporządzania i rozliczania umów cywilno-prawnych (w tym np. umowy zlecenia, o dzieło),
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników, a także wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji PIT- 4,
- Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach oraz zatrudnieniu,
- Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- Terminowe dostarczanie deklaracji do ZUS i do US (również elektronicznie),
- Wystawiania świadectw pracy.

Obsługę możemy uzupełnić o:

- Przygotowanie Regulaminów pracy lub wynagrodzenia,
- Przygotowanie standardowych umów o pracę, aneksów, informacji o warunkach zatrudnienia,
- Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy),
- Informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich - wystawianie stosownych skierowań, o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP,
- Przygotowywanie deklaracji PFRON.

Rozliczenia ryczałtowe

Kancelaria świadczy usługi w zakresie rozliczeń podatkowych oraz z tytułu ubezpieczenia społecznego na ZUS:

- Prowadzi ewidencję przychodów (ryczałtu),
- Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- Zgłaszanie do ZUS i rozliczanie osób prowadzących działalność gospodarczą z tytułu ubezpieczeń społecznych w ZUS,
- Wyliczanie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
- Rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego,
- Rozliczanie podatku VAT - prowadzenie rejestrów i sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT-UE,
- Dostarczanie powyższych deklaracji do właściwych organów (również elektronicznie).

Obsługa prawna

Biuro w ramach swojej podstawowej działalności sprawuje prawny nadzór nad działalnością księgową i działalnością gospodarczą klientów dążąc do ich optymalizacji podatkowej. Kancelaria oferuje doradztwo w następujących obszarach: wybór optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, rejestracja i likwidacja działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego - jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółek Akcyjnych. Reprezentacja w postępowaniach przed Sądami, ZUS, Urzędami Skarbowymi.

Cennik

Promocja !!!

Dla nowych Klientów mamy szczególnie niską stawkę wynagrodzenia - 50% uzgodnionej kwoty

Cennik

1. Wynagrodzenie za miesięczne usługi oparte jest na minimalnym ryczałcie i ilości dokumentów księgowych przedłożonych do zaksięgowania w danym miesiącu.

2. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Proponujemy umowy w formie dogodnych "widełek"- to miesięczna ilość dokumentów decyduje o poziomie wynagrodzenia za naszą pracę.

3. Nie stosujemy ukrytych kosztów- uzgodniona cena obejmuje całościową obsługę wycenianą netto, do której doliczany zostaje należny podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Wynagrodzenie za usługi:

- księgowe rozpoczyna się od następujących kwot:
    • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) - od 100 zł;
    • księgi handlowe - od 300 zł;
    • stowarzyszenia, fundacje - od 200 zł.

W każdej podpisanej umowie jedna godzina miesięcznie konsultacji z prawnikiem.

- kadrowe i administrowania kadrami i płacami - od 20 zł/osobę.

Cennik* za miesięczne usługi wirtualnego biura:

Wirtualne biuro:
użyczenie adresu do rejestracji firmy, obsługa korespondencji od 49 zł/m-c (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki s.c.),

użyczenie adresu do rejestracji firmy, obsługa korespondencji od 98 zł/m-c (spółki z o.o.)

Dojazd

    Dąbrowa Górnicza    Kraków


Kontakt

Proszę skorzystać z formularza

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail
   
Obsługujemy klientów z całego kraju, a biura mamy:

Dąbrowa Górnicza
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 12, II piętro pok. 211A
tel: +48 32 718 63 62
Księgowa Marlena Zyngier Tylec tel.728 842 992

Kraków
30-112 Kraków
ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/6
tel: +48 12 294 11 47
Radca Prawny Łukasz Słota tel.793 952 710